Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Maz. przy ul. Piłsudskiego 1A, 05-300 Mińsk Maz. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Chmurski, kontakt: r.chmurski@mbpmm.pl. Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania danych znajduje się w siedzibie Biblioteki oraz na stronie internetowej www.mbpmm.pl/RODO
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań Biblioteki oraz skorzystania z usług i materiałów bibliotecznych, jak również spełnienia obowiązku prawnego wobec Głównego Urzędu Statystycznego.
Podanie danych osobowych oznaczonych * jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie bądą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Zapoznałem/am się z Regulaminem Biblioteki i przyjmuję odpowiedzialność za przestrzeganie jego postanowień.
Oświadczam, uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.
Wyrażam / nie wyrażam**
zgodę na podanie danych nieobowiązkowych w zakresie** numeru telefonu, adresu email, na wysłanie powiadomień sms w celu informowania mnie o zbliżającym się lub przekroczonym terminie zwrotu materiałów bibliotecznych, w zakresie rezerwacji i zamówień.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że podanie tych danych jest dobrowolne oraz, że mam możliwość wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także że jej cofnięcie nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
** niewłaściwe skreślić